محل تبلیغات شما

حضرت آدم وحوابه محض آفرینش وورودبه بهشت به علت خوردن زیادازحدسیب مردندوفرشتگان نوشتندبرای خداکه آدم وحوامیوه بسیارشیرین ممنوعه راخوردندومردندوازحکم توتخطی کردندودرهرچیزی اسراف نمودند.هم درانبارکردن موادغذایی شیرین وهم درخوردن موادغذایی شیرین.همه چیزبه بیماری دیابت یامرض قندبستگی داشت.

آنهاجسمشان تجزیه شد وموجوداتی همچون مورچه هاکه عاشق شته وقندبودندسمتشان رفتندوقندراانبارکردندبعنوان ماده غذایی فصل سرماکه آن راهم براثرباران ازدست میدادند.ودوباره مشغول جمع کردن قندمیشدندودوباره بابارش باران ازدست میدادند.

نسل های مختلف پی درپی مشغول خوردن ماده شیرین ناشی ازسیب ممنوعه میشدندوآن راممنوع نمیدیدند.

اسراف کردن رادوست داشتند.قندوماده شیرین سیب به کل سیاره زمین رسیدوویروس هاهم باقندزنده میماندند.

درحکومت سلیمان نبی به مدت سه روزپادشاهی خدابه دست سلیمان نبی داده شدسلیمان نبی مشکلی بامورچه هانداشت آنهاهم بااومشکلی نداشتند.اماوقتی صاحب کاخ زیباشدقندمورچه هاهم کسرگردید.مورچه ها ماده شیرین راتنهادراومیدیدند.دیابت سمت اونیزرفت.

روزی نهنگی رادیدکه سیرنمیشودمتوجه شدکه نیازنهنگ برطرف نشده.گندم رابه دریاریختندوماهیان زیادی به اودادندولی بازنیازنهنگ برطرف نگردید.ابلیس درقالب مشاورنزداورفت وگفت تمام سیب دنیارادردریابریزداین دستوررانیزانجام داداماقنددرخشکی کمترازدریاشده بودوهمه مشغول شکارنهنگ شده بودند.

ابلیس نزداورفت وگفت به همه مشروب بدهدومغزسگ پخته ومغزخوک پخته ومغزهرموجودی رابدهد.به آهستگی سلول های خاکستری مغزرشدنمودندوقندزیادمصرف نمودندوحکومت سلیمان نبی منهدم گردید.

اسکندرمغدونی هرحکومتی رامانع حکومت خودمیدیدوبه سادگی فریب دنیاراخوردوکتاب خانه های زیادی راآتش زدوبعدتخم آتش زدن علم حاصل ازسلول های خاکستری درمیان انسانهامانندبمب اتمی میافتاد.این علم نبودفقط بی علم عمل نمودن بود.درانتهااوگرسنه بودبرای یک خربزه شیرین توسط فرماندهان خودکشته شد.

همه چیزبه میزان اسراف انسان درمصرف قندبستگی دارد.


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

موسسه خیریه سگال
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
گذشته ایران زمین سها سپهر زرین بهداشت ساختمان روستای وراء وبلاگ تخصصی محمدرضا موسوی، نام هنری کارن (karen) خواننده پاپ و محلی بختیاری اسکریپت ویژه ایران هوش مصنوعی رزرو آنلاین اقامتگاه کتاب اسلامی یادداشت های یک زن خانه دار