محل تبلیغات شما

حاج قاسم اولین فردی بودکه داعش راخوب شناخته بوددرشب های قدردخترهاربوده میشدندوفروخته میشدنداواین مطالب رامیفهمیدامادستش سمت حرم حضرت حسین بلندشده بودبعدازاقتدابه کعبه اوازحسین خواسته ای داشت که دیگرن درشب نزول قرآن ربوده وفروخته نشوند.

چشمان مست داعشی هامقدسات رانمیفهمید.خواه کعبه باشدوخواه حرم باشدوخواه دختری باشدکه جهت رفع حاجات به حرم ومسجدوحتی کلیسامیرودباشد.

داعش مادرکرونابودافرادمستی که مداوم بابی سوادی وهتک حرمت هرروزوهرشبی به غارت مشغول میگردند.کرم رادراینترنت وجامعه میاندازندومشغول صیدمیشوند.

این صیدمحصولی داشت که آینده بشررادگرگون مینمود.ماننداین بودکه مورچه ای راسواربرموشک کاغذی کنندوموشک کاغذی درجایی دیگربخوابدوبعدازچندسال مورچه بانیروی تطابق حیاتی صاحب بال گرددوبعدانسانی راگازبگیردوانسان به پروازفکرکند.

داعش ازصیدخودباشکنجه چیزی رامیساخت که تطابق زیستی همه تمدن هابه همه آن نوع ژن وابسته میگردید.سودجویی درتطبیق بامحیط بود.منجی عالم بشریت هم باتطبیق بامحیط به داعش حمله میکند.همواره میگوینددربازی شطرنج فردبرنده بافردبازنده برابرهست.


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
موسسه خیریه سگال
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
روستای رویندزق دهستان غربی اردبیل داکت اسپلیت ودینگ مگ طهران یدک جراح زیبایی حراج اینترنتی محصولات موویز دی ال فضائل اهل بیت علیهم السلام نصب پکیج شوفاژ دیواری و اسپلیت در شیراز چشمِ هیدن