محل تبلیغات شما

اگرقرارباشدپولی راازشمابگیرندوبعدبخواهیدپولتان رابگیریدیااعتراض به دادگاه ببریدچه روشی ساده ترازاین هست که بگویندویروس ناشناخته کروناوجوددارد.اگرشاخص بورس خیلی رشدکندوقیمت هرسهم خیلی بالارودبه زبان ساده شماقصدخریدداریدوفردی دیگرقصدفروش دارد.اگرشماقصدخریدداشته باشیدتوصیه میشودواردخریدسهم درقیمت بالانشویداولین علت این هست که بورس جهت ایجادتعادل بین عرضه وتقاضابه درخواست شرکت هامجوزافزایش سرمایه رامیدهدوقیمت سهم پایین میاید.دومین دلیل این هست که بورس به علل مختلفی سعی خواهدکردشماراچپاول کندوخواهدگفت شرکت درارائه اطلاعات شفاف سازی نداشته ومدت زمان زیادی نمادشرکت دربورس متوقف میگرددوشماتوان خروج پول خودراازشرکت ندارید.شماشراکت کرده ایددرهرکاغذی که امضاکرده باشیدوفرم مرتبط باتفاهم سرمایه گذاروپذیرنده سرمایه راامضاکرده اید.

اگرشمابه فردی بدهی داشته باشیدواوشمارابزندوازسرتان خون بیایددرصورت داشتن شاهدتوان خواهیدداشت که پول رابرنگردانید.

این معادله درهمه نیرنگ هاوجوددارد.دودشمن وقتی پایگاه همدیگررابزنندپول ودارایی رابلوکه میکنندوهزارقاضی هم کاری ازدستشان ساخته نیست.

به دنیای متمدن که بایک تکه کاغذیک تنه درخت راقطع میکندنمیتوان اعتمادکردچون این تمدن به شمااکسیژن نمیدهدفقط ویروس رارشدمیدهد.

(دربورس همیشه خیلی زودخیلی دیرمحاسبه میشودوهمیشه میگویندعلت نوسان شدیدمثبت شاخص وعلت نوسان شدیدمنفی شاخص بورس اوراق بهاداراین هست که قیمت ذاتی سهم باقیمت واقعی فاصله زیادی داردبسادگی همه چیزراماست مالی میکنندیک کشاورزتمام دسترنج خودراسوخته میبیندچون هیچ فردی نگفت اطلاعات مالی درکدال واقعی وشفاف نیست بلکه همه گفته بودندهمه اطلاعات شفاف هستندومازادپول خودراجهت رونق تولیدبه بورس بیاورید.اگراین نیرنگ نیست پس اسم آن چیست؟!)


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
موسسه خیریه سگال
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
فروشگاه شیطونی دیتا سنتر چه می‌شود کرد؟ بلاگی برای سن فایل مستر هکر طلبه نیوز افلوس چت | چت افلوس | افلوس چت روم شرح فیلم . سریال seashell