محل تبلیغات شما

(زیرساخت های مهمی درهرکشوروجودداردبه زبان ساده مهمترین زیرساخت درمرحله اولیه منابع انسانی یک کشورمستقل وخواستارآزادی واستقلال وجمهوری معتقدبه عدالت است.این بخشی ازتفکردرانقلاب های مختلف پایه ورکن اصلی هرحکومت بود.خواه دموکراسی محورباشدخواه منابع محورباشد.گاهی مواقع ت مدارهابااعتقادبه داشتن قدرت نظامی بالاداشتن منابع انسانی بالارابه صلاح مملکت خویش نمیبینند.)

(مثال ساده آن خطBRTهست اگرنباشدسرعت وسایل نقلیه کم میشودولی اگرباشدحجم انسان های درحال جابه جاشدن افزایش میابد.ازطرف دیگرزمان که مهمترین درعرصه روزی رسانی به افرادهست صرفه جویی میشود.امایک خط BRTوقتی خطBRTمحسوب میشودکه یک نوع وسیله نقلیه باگنجایش انسانی بالادرآن باشداگرهمه نوع باشدمثال آمبولانس اورژانسی راداردکه اتوموبیل های مختلف دربرابرمسیرخودداردوقادرنیست حتی باآژیرآنهاراازسرراه کنارگذاردیعنی ازدحام خودرودرمسیرمانع حرکت وعامل مرگ بیمارخواهدبودبیماربایددرپنج دقیقه زیرتیغ جراح برسدوقتی که تلف میشودبیش ازپنج دقیقه است وبیمارمیمیرد.

نمونه دیگرآن تهدیددفاعی هست کشورکره شمالی موشک قاره پیماومافوق سرعت صوت داردامااسراییل وایالات متحده فقط بمب اتمی دارنددرواقع بسادگی میشودگفت منابع اتمی درجنگ باموشک مافوق سرعت صوت خطردراسراییل وایالات متحده محسوب خواهندشدچون قبل ازرسیدن به مقصدمنهدم میشونددرواقع این بارهم زمان نقش نهایی رادارد.)

(حالاجامعه ای رامتصورشویدکه بیشترین منابع طبیعی خودرادرجنگ ازدست داده این جامعه اگرخواستاراستقلال باشدسمت شعاراستقلال وآزادی ودیگرشعارهای انقلاب های مختلف مانندسگ دربارفلان کشورنمیشویم میروند. بشکل صرفه جویی درمنابع زادوولدمیکنند.طبیعی نیست چرا افرادجهت زیستن کشوری راانتخاب میکنندکه منابع آن باقدرت خریدافراد ودستمزدآن باقدرت خریدآنهادرکشورفلک زده بی منطق مقصدمحسوب شود.)

(دلیل اصلی آن داشتن اراده برای زیستن هست اکنون افرادخیلی ازمشکلات راازچشم دشمن نابودگرخانواده خواهنددید.

خیلی افراددرجنگ برای دفاع ازآرمان میمیرندوچیزی که باقی میگذارنداراده ونفرت ازدشمن هست.)

(وقتی یک معاهده به شکل ناجوانمردانه باطل شودویاسری به شکل ناجوانمردانه وکوردل محورانه بالای نیزه رود.تفکراستقلال طلبی راشدت میبخشددرعین حال تفکرسگ دربارفلان کشورنبودن راهم دردل وذهن بیدارمیکند.)افراداگرنفهمندباچه شطرنج بازی مواجه هستندبعدازچندمدل مکروحیله آن گاه میشودذهن هارامنحرف کرد.امااین وظیفه سنگین راچه نهادی بعهده میگیردتنهایک شایعه رسانه ای ویاتعلل زمانی میتواندهزارمدل تیراندازی بوجودآورد.

میشودگفت ویروس درشهرهست وبانشان دادن یک نمای بسته ازدوربین ازکیسه های زباله به همه جهان گفت ویروس لاعلاجی هست.تمام انسانهاباهم نزدیک نشوندآن وقت زادوولدی نیست.

اولین افرادی که درجهان صدایشان بلندمیشودن هستندکه مردانشان درخط مقدم مدال شهادت میگیرندومنابع انسانی راکاهش میدهند.قبل ازرفتن به خط مقدم ابتدابایدمنابع انسانی راافزایش دادوبعدمنابع انسانی دشمن راکاهش دادتاپول کمتری خرج شوداین یک ترفندثروتمدارهاهست.همیشه میدانندوقتی گاوراپوست میکنندوبه دم میرسندچه اقدامی جواب میدهد.این اتفاق دراکثرترورهای تاریخ جهان سابقه دارد.اگرهم درمان ویروس راسوال کنندمیگویندماده شوینده بخوریدکه مقصوداصلی منی وادرارمردراریختن دردهان همه هست.مثل این هست که همواره آب فاضلاب میخورده ایدوعصبانی شویدچرامگرمن نجسی خورهستم.واقعیت هم همین خواهدبودکه تمام فاضلاب مملکت های بی ساختاروبی ریشه پاک نمیشده اند.انسان فکرمیکندبرزمین زندگی میکندفکرش نمیخواهدتصورنشستن برمدفوع دایناسوروغیره راکند.


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
موسسه خیریه سگال
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
وبلاگ شخصی محمد سحین آذربهرام متخصص ارتودنسی کافه قهوه و برگر رز چگونه کسب درآمد دلاری داشته باشیم علم و فناوری کلینیک ارتوپدی فنی سینا بیراهه نوردان کویر کمی دیرتر جدیدترین سوالات اتوماسیون صنعتی فنی حرفه ای بهترین آفرهای آژانس های مسافرتی تهران