محل تبلیغات شما

دونالددلش میخواست یک تنه همه مشکلات جهان راحل کند.این اقدام اومنجربه ایجادستون شایعات میگردید.

بعنوان نمونه تمام پول جنگ های خودراازعربستان میخواست بگیردوبه عربستان جهت دفاع ازآرمان های متزل سربازمیفرستاد.

جاه طلبی اوباعث میشدتمام تمرکزخودرابرروی پولی بگذاردکه انتهایش کشتاروآلودگی زیست محیطی بود.بزبان ساده اوداعش رابوسیله عربستان درعراق ضدایالات متحده تجهیزمینمود.این خبرواردوزارت دفاع ایالات متحده شده بودکه عربستان جهت تامین کسری مالی سلاح رابه تجزیه طلب های خاورمیانه میفروشدوبدنبال تقابل جنگی بزرگ درجهان است.این تقابل جنگی باعث تکه تکه شدن سگ هامیشدتاجهت خوراک به عنوان سوپ استفاده شوندازنگاه وهابیون خون شیعه حلال بودوآنهارامیخواستندتکه تکه کنند.

وهابیون شیعه رابعنوان سگی میشناختندکه مداوم پارس میکند.

وهابیون دررابطه باسنی هانیزاینگونه فکرمیکردند.آنهاهمه افرادراساده لوح میدانستند.

دونالددرآستانه نابودی بوداینبارعربستان سلاح رابه داعش والقاعده میفروخت.این سلاح های مدرن باخطرمهندسی مع وارتقاضدآرمان های متزل اوبودند.بهتربودتمام پشتوانه مالی خودراصرف یک صندوق سرمایه گذاری بادرآمدثابت مینمودوسمت کمک به نیازمندان قدم برمیداشت.ساده بودسودماهانه صندوق بادرآمدثابت بعنوان یارانه نقدی پخش میگردیدواعتباروآبرومیخرید.

کاخ سفیدحکومت راداشت ولی دانشمندکافی نداشت بایدبرایش هزینه میپرداخت امابیشترشان رابه خاطرپول درجنگ کشته بودیاتحصیل آنهاهزینه گزافی برایشان داشت.یک نژادپرست نمیتواندبرابربودن رابپذیرد.درکی ازاهمیت سرمایه فکری بیشترندارد.

میفهمددوبعلاوه دومیشودچهارولی نمیفهمدبینهایت منابع فکری برابربابینهایت منابع علمی وانسانی هست.که هزینه آن یک اتاق صددلاری هست.


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

موسسه خیریه سگال
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
دانلود رایگان موسیقی Assassins Creed تکنولوژی ارتباطی شناخت بیماری هموروئید و درمان آن چون که من اینجا بودم. آسان بار Milad Zero صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستاییان و عشایر فیروزآباد زولا مانلی