محل تبلیغات شما

درراهروهای ت واقتصادچیزی که همیشه مهم هست درداخل کشورکاهش قدرت خریدوافزایش سودصادرات هست درواقع به این حکمت ت مدارهاواقتصاددان هاجلوی تنبلی وتن پروری رامیگیرندومداوم پول انبارمیکنندوچپاول میکنند.اگرنرخ سودسپرده بالابرودخواهندگفت قدرت خریدافزایش یافته وشاخص فلاکت مصرف کننده کاهش یافته وکشورواردات محورشده.تولیدهم چرخش نمیچرخدوبیکاری رشدکرده است.اتفاقات مرموزنشانه دارند.ابتدابستن بانک وموسسه وادغام وسپس ضرربانک به علل مختلف که همان کاهش قدرت خریدهست.تن فروشی به علت کاهش قدرت خریدرخ میدهدوپول حاصل ازآن راخلق نقدینگی میگویند.ویروس یک بیماری واگیرداردرجامعه دراثرتن فروشی حاصل میشودومیگوینداین ملت کارنمیکنندپول اضافه برنیازخلق شده.

اسم آن راتورم میگذارند.همچنان کاهش قدرت خریدخواهدبودوهمچنان گرانی بنزین خواهدبودومعرف علت میشودموجودی سپرده بانکی ناشی ازریختن عرق ومصرف انرژی.حرکات همه پولشویی وی معنامیشود.

درابتداوانتهامصرف کننده توان خریدیک کیلوگوشت یایک داروی ضدآنفولانزاراندارد.وقتی که به این فرضیه برسدکه گاوشیرده دولت هست ضدهمه چیزانفجاری عمل میکنداگرویروس کروناهم باشدرعایت فاصله مفهوم نخواهدداشت.پول همه خداخواهدبودورباجنگ باخداوپیامبرخواهدبود.دیگرفردی که گرسنه باشدومریض باشدبه هیچ چیزی اهمیت نمیدهد.شیشه بانک رامیشکندوخودپردازراآتش میزندوویروس هم پخش شده وتکامل یافته ترمیشود.دشمن هم راحت ازآب گل آلودماهی میگیردوویروس رابه تمام کشورهاربط میدهدتاثروت کسب کند.دیوارخراب یک سیل زده وآهن زنگ زده دربی پول مشکلش حل نمیشود.

دراین لحظه کلماتی اختراع میشوندکه حکم مرگ مغزی رابرای فرمانده یک کشوردارد.درانتهابیشترین بودجه نظامی رادشمن خرج میکندوکمترین بودجه دفاعی به ملت خواهدرسیدشایدفقط دستکش وماسک بدهندولی فردی که مجهزبه سلاح پیشرفته وقوی باشدسلامتی برایش معنانداردفقط پول مهم میشوداین پول حتی اگرشایعه شودویروس دارددشمن برایش جان میدهد.پرداخت پول ونپرداختن پول بستگی به شیوع مرگ مغزی داردکه آن راسکته مغزهم میگویند.سکته مغزی هم علل عصبی داردوهم علل عفونی وهم علل های ناشناخته دیگرولی آنراوقتی به ویروس ناشناخته ربط بدهنددیگربودجه خرج دفاع وپدافندهوایی نمیشودبلکه خرج سلامت میشود.این بین کادرپرستاران ودکترهاهم قربانی محسوب میگردندخصوصاافرادی که بی پول سرکارتاابدبروند.

جنگ داخلی نام آن راشیوع کروناویروس میگذارند.شیوع داعش والقاعده مینامند.شیوع هرچیزی نامیده شودموجب بستن اتحادچندکشورضدکشوردیگرمیگردد.دوباره کشورهانزد یک کاخ سجده میکننداماباپاچه خواری وچاپلوسی گفتن قبله عالم به سلامت بادوبوسیدن دست.این بوسیدن هاهم ویروس دارند.جنگ بوجودمیآورند.همیشه میگویندترس برادر مرگ هست.

بایدابتکارعمل رادرجنگ به دست ملت سردرگم وگرسنه نداد؟!این اتفاق به معنی واقعی عدم آزادی واستقلال هست.ندادن علم ودانش به ملت سردرگم یعنی گرفتن قدرت اقتصادی وغیره.مهم این هست اگرفردی دایم بی علم فاضلاب بخوردچه مرضی حاصل میشودوچه تعداددانشمندبرای آن وجوددارد؟


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

موسسه خیریه سگال
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
دیجی کالا defashakhsi-696 به فروشگاه چوب و چرم خوش آمدید. هنوز مقاله و پایان نامه حسابداری من نویس های یک‌ زن فروشگاه محصولات گرافیکی مرجع دانلود برق, هک و امنیت نقد فیلم تیم تولید محتوای بهیدو